Pasientskade

41 år gammel mann fikk som følge av hjernehinneblødning en alvorlig hjerneskade med betydelig nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for hjelp.

I 2009 oppsøkte han fastlegekontoret og legevakten til sammen seks ganger i løpet av 11 dager på grunn av nyoppstått, kraftig hodepine. Legen vurderte dette til å være svineinfluensa og han fikk utskrevet Tamiflu og smertestillende.

Skademelding ble sendt til NPE i desember 2010 hvor det gjort gjeldende av skaden skyldes forsinket/mangelfull diagnostisering. NPE avslo ansvar, og avslaget ble oppretthold i PSN i mars 2013. Skadelidte besluttet å ta ut stevning for Oslo tingrett, hvor han fikk medhold i påstand om at skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp. PSN anket dommen til lagmannsretten.

I Borgarting lagmannsretts dom av 07.01.2015 fastslo retten at det var en svikt ved helsehjelpen at hodepinen ikke ble nærmere undersøkt og at det var sannsynlig at en nærmere undersøkelse ville avdekket en varselblødning. Lagmannsretten kom derfor til at det forelå erstatningsansvar i medhold av pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. Skadelidte ble tilkjent fulle saksomkostninger i tingrett og lagmannsrett, samt i forbindelse med klage til PSN.

Oppgjør 2015
Klient Mann
Skade Hjernhinneblødning, kognitiv skade
MI/uførhet 90 % VMI, 100 % ufør
Tvist Ansvarsgrunlag
Tilbud Ikke ansvarsgrunnlag
Resultat Ansvarsgrunnlag, krav erstatning (Borgarting LM)