En skadelidt etter en trafikkulykke med MC ringte meg forleden dag. Han ønsket advokatbistand i forbindelse med saken. Ettersom han hadde redusert inntekt i form av arbeidsavklaringspenger fra Nav hadde han en anstrengt økonomi. Det var derfor svært viktig for han å avklare hvilken risiko han løp for å pådra seg advokatutgifter.

Innledningsvis vil jeg si at det generelt blant de personer en skadelidt møter, enten det er leger, behandlere, sosionomer mv. er noe begrenset kunnskap hva gjelder dekning under erstatningsposten advokatutgifter. Forsikringsselskapet opplyser heller ikke om dine rettigheter om dekning av advokatbistand ved starten av slike saker.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade, enten dette gjelder ulykke relatert til bil, MC, moped eller sykkel, dekkes som den store hovedregel av det forsikringsselskapet som er ansvarlig. Yrkesskade og yrkessykdomssaker behandles likt som trafikkskadesakene. Denne «merutgiften» som skadelidte har i form av å motta advokatbistand behandles på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden som for eksempel utgifter til lege og medisin.

Ved oppstart av nye personskadesak etter trafikkulykker henvender våre advokater seg til ansvarlig forsikringsselskap for å få bekreftet slik dekning av advokatutgifter. Når slik bekreftelse foreligger har den skadelidte god forutberegnelighet for sine fremtidige utgifter til advokatbistand.

Dersom det skulle oppstå tvil om deler av vårt arbeid faller innenfor det forsikringsselskapet dekker, tar vi alltid kontakt med selskapet for å avklare forholdet. Den skadelidte skal selv vite når han eller hun risikerer å måtte betale en del av regningen selv.

Dersom det oppstår tvist mellom partene. Det vil si uenighet om vilkårene for erstatning er oppfylt vil vi på vegne av den skadelidte aktivere eventuell rettshjelpsforsikring som måtte foreligge. Vi vurderer også til enhver tid.

Med utgangspunkt i ovennevnte vil vi hevde at den skadelidte i de fleste saker ikke løper noen risiko for noen stor advokatregning. Det er ofte mye å tjene på å engasjere en av våre spesialiserte advokater.

Thomas Chr. Wangen

Jeg heter Thomas Wangen og er partner og faglig leder innen personskade i Advokatfirmaet Halvorsen & Co.

I 2003 ble jeg som ung og fremadstormende advokatfullmektig introdusert for rettsområdet personskadeerstatning. Jeg lot meg fascinere av å hjelpe skadelidte, den «svake part», i deres kamp overfor forsikringsselskapene. Tidlig ble jeg klar over at man gjennom godt håndverk, kunnskap og en god porsjon «stå på vilje» kunne vinne frem på vegne av de som blir skadet, enten det gjelder trafikkulykker, yrkesskade eller pasientskade. Siden den gang har det vært en krevende, men spennende reise. Vi har møtt mennesker fra hele landet, samarbeidet godt med Personskadeforbundet LTN, prosedert for mange domstoler over hele landet. Jeg har til og med vært så heldig å få møterett for Høyesterett. I tillegg har vi utviklet en personskadeavdeling i firmaet vårt med engasjerte og dyktige advokater.
Mer informasjon

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg