Yrkesskade – erstatning etter yrkesskade og yrkessykdom

Yrkesskadeerstatning - Skader og sykdom som oppstår i forbindelse med arbeidet betegnes som yrkesskade og yrkessykdom

Er du påført en yrkesskade eller yrkessykdom?
Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater som behandler din yrkeskadeerstatning.

Få best mulig erstatning etter yrkesskade

Å få erstatning for en yrkesskade kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. Skader og sykdom som oppstår ved utøvelse av yrke og erverv betegnes som yrkesskade eller yrkessykdom. Skadelidte i personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap etter yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskadesak.

Ring 64 84 00 20, send e-post på personskade@halvorsenco.no  eller bruk kontaktskjema.

Yrkesskaderstatning: Fyll ut skjemaet under og få hjelp med din yrkesskade

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring. Hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskade og yrkessykdom gir deg dessuten særlige rettigheter i forhold til NAV. Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Reglene finner du i folketrygdeloven.

Ved yrkesskade og yrkessykdom foretas det en individuell og konkret erstatningsberegning. Det er allikevel enkelte unntak fra dette. For det fremtidige inntektstapet mv. er erstatningsutmålingen standardisert, jf. reglene i forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader. Det er meget viktig å melde inn din skade eller sykdom til NAV, forsikring og arbeidsgiver så snart som mulig slik at meldefrister overholdes.

Er du påført en skade eller sykdom i forbindelse med ditt arbeid vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv; dette dekkes av ansvarsforsikringen. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i yrkesskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Viktig råd til skadelidte

  • Meld skade til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap
Yrkesskade illustrasjon - advokater i et møterom